maďarsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Obecný začátek pro představení daného tématu
C'est un fait bien connu que...
Közismert tény, miszerint...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Rengeteg anyag szól arról...
Obecný začátek pro představení daného námětu
De nos jours, il est convenu que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Nous analyserons ensuite les points...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Un thème récurrent est...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Představování hlavní témat práce
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Ce travail explore les causes de...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Notre but est de...
A célunk, hogy...
Pro uvedení hlavního cíle studia
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Par définition... signifie...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Pro definování určitého slova
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pro definování určitého slova
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Pro definování určitého slova
Le terme... fait référence à...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Pro definování určitého slova
La norme veut que... soit défini en tant que...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Selon..., ...est défini en tant que...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...est communément compris comme...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Il est important de mettre en valeur...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Pro upozornění na danou definici
Nous concentrons notre attention sur...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Neformální způsob pro definování určitého slova
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Ce que nous entendons par là est que...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Plusieurs explications ont été proposées.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Pro další vysvětlení definice
Ces explications trouvent leur origine dans...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Pro uvedení hlavní hypotézy
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci