řecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Estas konata fakto, ke...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Obecný začátek pro představení daného námětu
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Daura temo en... estas...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Představování hlavní témat práce
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Nia celo estas...
Ο σκοπός μας είναι...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Per difino... signifas...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Pro definování určitého slova
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pro definování určitého slova
Estas grave, havi certe la difino de...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Pro definování určitého slova
La termino... rilatas al...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Pro definování určitého slova
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...estas kutime komprenita por signifi...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Gravas emfazi...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Pro upozornění na danou definici
Nia fokuso estas sur...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Kion ni volas diri, estas ke...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Pro další vysvětlení definice
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci