česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Estas konata fakto, ke...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Daura temo en... estas...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Nia celo estas...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Per difino... signifas...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
Estas grave, havi certe la difino de...
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
La termino... rilatas al...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...estas kutime komprenita por signifi...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Gravas emfazi...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
Nia fokuso estas sur...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Kion ni volas diri, estas ke...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci