italsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det er et velkendt faktum at...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Seppure è unanime che...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Et vedvarende emne i...er...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Představování hlavní témat práce
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Vores formål er at...
Il mio obiettivo è quello di...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Ved definition...betyder...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Pro definování určitého slova
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In questo contesto il termine indica...
Pro definování určitého slova
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Pro definování určitého slova
Termet... henviser til...
Il termine... si riferisce a...
Pro definování určitého slova
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ifølge..., defineres...som...
Secondo... il termine assume il significato di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...forståes sædvanligvis som...
...indica generalmente...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det er vigtigt at understrege...
È importante enfatizzare...
Pro upozornění na danou definici
Vores fokus er på...
Ci concentreremo su...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Hvad vi mener er at...
Quello che si intende dire con questo è che...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Pro uvedení hlavní hypotézy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci