česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Det er et velkendt faktum at...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Et vedvarende emne i...er...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Vores formål er at...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Ved definition...betyder...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
Termet... henviser til...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Ifølge..., defineres...som...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...forståes sædvanligvis som...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Det er vigtigt at understrege...
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
Vores fokus er på...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
Hvad vi mener er at...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci