česky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Obecný začátek eseje/seminární práce
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
众所周知...
Je obecně známým faktem, že...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
如今,大家普遍认为...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
我们审视...等方面。
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
在此分析基础上,我们论证...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
在...领域,学者们普遍认为...
Přetrvávající otázka v...je...
Představování hlavní témat práce
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
这项研究探寻...的原因
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
近期相关研究的作者建议...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
我们的目的是...
Našim cílem je...
Pro uvedení hlavního cíle studia
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

根据定义,...的意思是...
Podle definice...znamená...
Pro definování určitého slova
在这篇论文中,术语...的意思是...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pro definování určitého slova
明确...的定义很重要
Je důležité si ujasnit definici...
Pro definování určitého slova
术语...指...
Termín...odkazuje na...
Pro definování určitého slova
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
根据...,...被定义为...
Podle... je definován/a jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...普遍被认为是指...
...se obecně rozumí...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
提到...,通常我们想到的是...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
两个简短的例子可以解释这一概念。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
强调...很重要
Je důležité zdůraznit...
Pro upozornění na danou definici
我们的关注点在...
Zaměřujeme se na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
最后,我们应该明确对...的定义
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
我们的意思是...
To, co máme na mysli, je...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
就此可以提供几种解释。
Bylo navrhnuto několik definic.
Pro další vysvětlení definice
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Tato vysvětlení vychází z...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
根据...,其他学者认为...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

那么核心问题是:...将如何影响...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Pro uvedení hlavní hypotézy
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Pro uvedení hlavní hypotézy
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Pro uvedení hlavní hypotézy
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
研究表明多种因素与...相关
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...发现...和...存在重要关联
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci