turecky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Amacımız ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Demek istediğimiz şu ki ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci