švédsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Det är ett välkänt faktum att ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
En hel del skrivs och sägs om...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Det är idag allmänt accepterat att...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Vi granskar därefter de faktorer...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Syftet är att ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
… betyder per definition …
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Termen ... hänvisar till ...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Det är viktigt att understryka ...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Vårt fokus ligger på ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Vad vi menar med detta är att ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Flera förklaringar har erbjudits.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci