španělsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Ya es bien sabido que...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Mucho se ha escrito sobre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Examinaremos los factores...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema persistente en... es...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta investigación explora las causas de...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Tenemos como propósito...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
...es por definición...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Es importante entender correctamente la definición de...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
El término... se refiere a...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
... se entiende como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Es importante enfatizar...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Nuestro punto de enfoque será...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Queremos decir...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci