rusky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Хорошо известно, что...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
О... было уже многое написано и сказано...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Сегодня принято считать, что...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Вспомним о таких фактах, как...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Постоянной темой... является...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Это исследование посвящено изучению причин...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Нашей целью является...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
...обычно определяют как...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Необходимо четко разъяснить определение...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Термин... относится к...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Согласно..., ... может быть определено как...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
... обычно понимают как ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Важно подчеркнуть...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Мы сфокусировались на...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Наконец, дадим определение слова...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Мы имеем в виду, что...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Предлагаются различные толкования
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci