rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci