portugalsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta questão deve-se observar...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
É consenso geral que...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Analisa-se agora os fatores...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Esta análise visa identificar...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Por definição, ... significa...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
É importante deixar claro a definição de...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
O termo...refere-se à/ao...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...geralmente significa...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
É importante enfatizar que...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
O foco é em/no/na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
O que se quer dizer é...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Diversas explicações foram dadas.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci