polsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Wiele się mówi i pisze o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Przyjęło się twierdzić, że...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Stałym tematem w...jest...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Praca ta bada przyczyny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Naszym celem jest...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Z definicji... wynika...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Termin...odnosi się do...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Należy podkreślić,...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Skupiając się na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Mam na myśli, że...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci