nizozemsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Het is een welbekend feit dat ...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Een vast onderwerp in ... is ...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Ons doel is, ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Volgens de definitie betekent ... ...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Daarmee bedoelen we ...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci