německy | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Unsere Intention ist, ...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Damit meinen wir...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci