japonsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
これは周知の事実だが、・・・
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
・・・・と言われているが、・・・
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
最近では・・・・と言われているが、
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
私たちの目的は・・・・
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
・・・・を強調することは重要である。
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
私たちが意味しているのは・・・・
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
複数の例が見受けられる。
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci