italsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Seppure è unanime che...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Il mio obiettivo è quello di...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In questo contesto il termine indica...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
Il termine... si riferisce a...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...indica generalmente...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
È importante enfatizzare...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Ci concentreremo su...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Quello che si intende dire con questo è che...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci