esperantsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
Estas konata fakto, ke...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
Daura temo en... estas...
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Nia celo estas...
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
Per difino... signifas...
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
Estas grave, havi certe la difino de...
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
La termino... rilatas al...
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
...estas kutime komprenita por signifi...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
Gravas emfazi...
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Nia fokuso estas sur...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
Kion ni volas diri, estas ke...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci