anglicky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Obecný začátek eseje/seminární práce
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Obecný začátek pro představení daného tématu
Je obecně známým faktem, že...
It is a well-known fact that…
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
A great deal is being written and said about…
Obecný začátek pro představení daného námětu
Panuje obecná shoda nad tím, že...
It is generally agreed today that…
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
Přezkoumali jsme tedy faktory...
We then review the factors…
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Na základě analýzy jsme identifikovali...
We build on this analysis to identify…
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
Přetrvávající otázka v...je...
A persistent theme in...is…
Představování hlavní témat práce
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
Tento výzkum zkoumá příčiny...
This research explores the causes of…
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
Autoři nejnovějších studií navrhují...
The authors of more recent studies have proposed that…
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Našim cílem je...
Our purpose is to…
Pro uvedení hlavního cíle studia
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

Podle definice...znamená...
By definition… means…
Pro definování určitého slova
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pro definování určitého slova
Je důležité si ujasnit definici...
It is important to be clear about the definition of…
Pro definování určitého slova
Termín...odkazuje na...
The term… refers to…
Pro definování určitého slova
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Podle... je definován/a jako...
According to..., …is defined as…
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
...se obecně rozumí...
…is commonly understood to mean…
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Two brief examples might clarify this concept.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
Je důležité zdůraznit...
It is important to emphasize…
Pro upozornění na danou definici
Zaměřujeme se na...
Our focus is on…
Neformální způsob pro definování určitého slova
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finally, we should clarify our definition of…
Pro definování určitého slova na konci odstavce
To, co máme na mysli, je...
What we mean is that…
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Bylo navrhnuto několik definic.
Several explanations have been offered.
Pro další vysvětlení definice
Tato vysvětlení vychází z...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Following..., scholars have argued that …
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Pro uvedení hlavní hypotézy
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Pro uvedení hlavní hypotézy
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...found a significant correlation between… and…
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci