rumunsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Obecný začátek eseje/seminární práce
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Obecný začátek pro představení daného tématu
It is a well-known fact that…
Este cunoscut tuturor faptul că...
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
A great deal is being written and said about…
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Obecný začátek pro představení daného námětu
It is generally agreed today that…
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
We then review the factors…
Trecând din nou în revistă factorii...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
We build on this analysis to identify…
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A persistent theme in...is…
O temă recurentă in domeniul...este...
Představování hlavní témat práce
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
This research explores the causes of…
Această lucrare explorează cauzele...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorii mai multor studii recente au propus...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Our purpose is to…
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Pro uvedení hlavního cíle studia
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

By definition… means…
Prin definiție, ... înseamnă...
Pro definování určitého slova
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro definování určitého slova
It is important to be clear about the definition of…
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova
The term… refers to…
Termenul...se referă la...
Pro definování určitého slova
The standard model suggests that… can be defined as…
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
According to..., …is defined as…
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
…is commonly understood to mean…
...este înțeles ca...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
What we usually have in mind when we talk about… is…
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Two brief examples might clarify this concept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
It is important to emphasize…
Este important să accentuăm...
Pro upozornění na danou definici
Our focus is on…
Atenţia noastră este acum asupra...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finally, we should clarify our definition of…
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
What we mean is that…
Ceea ce vrem să spunem este...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Several explanations have been offered.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Pro další vysvětlení definice
We can characterize these explanations as being rooted in…
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Following..., scholars have argued that …
Urmând..., experții au demonstrat că...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

The central question then becomes: how might… affect…?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Pro uvedení hlavní hypotézy
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...found a significant correlation between… and…
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci