polsky | Fráze - Akademický | Začátek

Začátek - Úvod

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Obecný začátek eseje/seminární práce
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pro představení specifické oblasti či tématu, na který se budete soustředit
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Obecný začátek pro představení daného tématu
It is a well-known fact that…
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Obecný začátek pro představení subjektu či tématu, který je známý
A great deal is being written and said about…
Wiele się mówi i pisze o...
Obecný začátek pro představení daného námětu
It is generally agreed today that…
Przyjęło się twierdzić, że...
Obecný začátek pro představení tématu, nad kterém panuje obecná shoda, ale které se chystáte zpochybnit
We then review the factors…
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
We build on this analysis to identify…
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Pro rozšíření začátku práce k přesnému popsání, co daná práce obsahuje
A persistent theme in...is…
Stałym tematem w...jest...
Představování hlavní témat práce
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pro zdůraznění důležitosti dané studie
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Konkrétní prohlášení, které říká, co bylo studováno, přichází většinou po základní obecné informaci
This research explores the causes of…
Praca ta bada przyczyny...
Specifické prohlášení o záměru pro daný výzkum
The authors of more recent studies have proposed that…
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Pro prezentování aktuální akademický směr myšlení kolem vybraného objektu
Our purpose is to…
Naszym celem jest...
Pro uvedení hlavního cíle studia
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Pro popis dané metody a pro uvedení hlavního aspektu studie

Začátek - Definice

By definition… means…
Z definicji... wynika...
Pro definování určitého slova
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro definování určitého slova
It is important to be clear about the definition of…
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Pro definování určitého slova
The term… refers to…
Termin...odnosi się do...
Pro definování určitého slova
The standard model suggests that… can be defined as…
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
According to..., …is defined as…
Według... , jest zdefiniowany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
…is commonly understood to mean…
...jest powszechnie rozumiany jako...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
What we usually have in mind when we talk about… is…
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Pro popis slova, u kterého byly definice již navrhovány, ale nechaly prostor pro osobní interpretaci
Two brief examples might clarify this concept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Prohlášení, po kterém můžete používat příklady pro definování myšlenky
It is important to emphasize…
Należy podkreślić,...
Pro upozornění na danou definici
Our focus is on…
Skupiając się na...
Neformální způsob pro definování určitého slova
Finally, we should clarify our definition of…
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Pro definování určitého slova na konci odstavce
What we mean is that…
Mam na myśli, że...
Používá se pro další vysvětlení definice nebo dávání příkladů k této definici
Several explanations have been offered.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pro další vysvětlení definice
We can characterize these explanations as being rooted in…
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Používá se při objasnění principu potřebného pro danou definici
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Používá se při uvedení dvou podobných příkladů, které můžeme společně použít pro definování daného slova
Following..., scholars have argued that …
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Používá se v případě, kdy je v oboru jeden zřejmý odborník, ale ostatní přispěli jeho práci, popř. k jeho definici

Začátek - Hypotéza

The central question then becomes: how might… affect…?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Pro uvedení hlavní hypotézy
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Pro uvedení hlavní hypotézy
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Pro uvedení hlavní hypotézy
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Pro uvedení hlavní hypotézy a ustanovení, že daná studie je unikátní
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Používá se pro prezentování faktorů relevantních s ohledem na danou studii a hypotézu
...found a significant correlation between… and…
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Používá se při ukázání na práci někoho jiného, která má význam pro danou práci