česky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Ich stimme völlig zu, dass...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... na rozdíl od... je/jsou...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... ähnelt ... hinsichtlich...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... a... se liší, pokud jde o...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
První... na rozdíl od druhého...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Ich würde sagen, dass...
Řekla bych, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Es scheint mir, dass...
Zdá se mi, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Meiner Meinung nach...
Podle mého názoru...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Von meinem Standpunkt aus...
Z mého pohledu...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Ich bin der Ansicht, dass...
Jsem toho názoru, že...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Zugegebenermaßen... , aber...
Nelze popřít, že..., ale ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Im Gegenteil...
Naopak/Naproti očekávání...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Einerseits...
Na jedné straně...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Andererseits...
Na druhé straně...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Trotz...
Navzdory...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Navzdory tomu, že...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Vědecky/Historicky vzato...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Im Übrigen...
Mimochodem...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Darüber hinaus...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň