nizozemsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In tegenstelling tot ..., toont ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
Ik zou zeggen dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Het lijkt mij dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
Naar mijn mening ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
Vanuit mijn standpunt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ik ben van mening dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
Toegegeven ..., maar ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
Integendeel, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
Enerzijds ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
Anderzijds ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Ondanks ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ondanks het feit dat ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
Bijkomend ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
Bovendien ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň