korejsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
부수적으로, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
게다가, ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň