esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň