dánsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Jeg er stærkt uenig i at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
I modsætning til..., ...viser...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
...i modsætning til... er...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...er lig... i forbindelse med
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Den første..., i modsætning til, den anden...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
Jeg ville sige at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
For mig virker det som om at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
Efter min mening...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
Fra mit synspunkt...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jeg er af den mening at...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Det er min opfattelse at... fordi...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
Indrømmet..., men...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Selvom, ikke desto mindre...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
Derimod,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
På den ene side...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
På den anden side...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
På trods af...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Til trods for det faktum at...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
Videnskabeligt/historisk set...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
I øvrigt...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
Endvidere...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň