čínsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
一般来说,我同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
人们较倾向于同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
我能理解他/她的观点。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
我完全同意...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
我完全赞同...的观点。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
总的来说,我不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
人们较倾向于不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
我强烈不同意...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
我坚决反对...的观点
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
就...方面,...和...相似/不同
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
和...比,...表明...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
对比...,...是...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
在...方面,...和...是相似的
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
在...方面,...和...不同
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
第一...,与此对比,第二...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...和...的一个不同点是...,而...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
我想说的是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
对我来说,它像是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
在我看来...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
我认为...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
我的观点是...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
我相信...,因为...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
现在让我们分析/转到/研究...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
...是对的,但是事实上...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
相反...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
一方面...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
另一方面...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
从科学/历史角度讲...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
附带说一句...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
此外...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň