anglicky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Broadly speaking, I agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
One is very much inclined to agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Értem, amit mond.
I can see his/her point.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
I entirely agree that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Broadly speaking, I disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
One is very much inclined to disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
I strongly disagree that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
I am firmly opposed to the idea that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
…and…are similar/different as regards to…
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
In contrast to…, …shows…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....-val/vel ellentétben, a .......
…by contrast with… is/are…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
…is similar to… in respect of…
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
…and… differ in terms of...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
The first…, by contrast, the second…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Azt mondanám, hogy ...
I would say that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Nekem úgy tűnik, hogy ...
It seems to me that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Véleményem szerint ...
In my opinion…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Véleményem szerint ...
From my point of view…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
I am of the opinion that…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
It is my belief that… because…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Let us now analyze/turn to/examine…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Hozzátéve ...., de ....
Admittedly…, but…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Granted, …, nevertheless…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Ezzel ellentétben ....
On the contrary, …
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Másrészt viszont ....
On the one hand…
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Másrészt ...
On the other hand…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
In spite of…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Despite the fact that…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tudományosan/történelmileg ...
Scientifically/Historically speaking…
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mellékesen....
Incidentally…
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Továbbá ....
Furthermore…
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň