čínsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
一般来说,我同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
我能理解他/她的观点。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
我完全同意...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
我完全赞同...的观点。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
总的来说,我不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
我强烈不同意...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
我坚决反对...的观点
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
就...方面,...和...相似/不同
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
和...比,...表明...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
对比...,...是...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
在...方面,...和...是相似的
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
在...方面,...和...不同
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
第一...,与此对比,第二...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
...和...的一个不同点是...,而...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

.....라고 말하고 싶습니다.
我想说的是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
对我来说,它像是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
제 생각에는, ...
在我看来...
Používá se při prezentování vlastního názoru
저의 관점에서는, ...
我认为...
Používá se při prezentování vlastního názoru
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
我的观点是...
Používá se při prezentování vlastního názoru
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
我相信...,因为...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
现在让我们分析/转到/研究...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
...清楚了,让我们把注意力转到...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
... 을 인정합니다. 하지만, ...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
...是对的,但是事实上...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
... 라고 하더라도, .... 입니다.
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
반대로, ...
相反...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
한편으로는 ...
一方面...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
다른 한편으로는 ...
另一方面...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
... 에도 불구하고, ...
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
... 한 사실에도 불구하고,
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
从科学/历史角度讲...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
부수적으로, ...
附带说一句...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
게다가, ...
此外...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň