esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Je comprends son point de vue.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Je suis entièrement d'accord que...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Je cautionne entièrement l'idée que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...and... sont similaires/différents au regard de...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En opposition avec..., ...montre...
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
..., par contraste avec..., est/sont...
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...est similaire à... en ce qui concerne...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...et... diffèrent en termes de...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Le premier..., a contrario, le second...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Je dirais que...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Il me semble que...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
À mon sens...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Selon mon point de vue...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je suis d'opinion que...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
De l'avis général..., mais...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Il va de soi que..., cependant...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Au contraire, ...
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
D'un coté...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
D'un autre côté...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
En dépit de...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
En dépit du fait que...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
À propos de...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
En outre...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň