maďarsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Értem, amit mond.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Verrattuna ..., ... näyttää...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....-val/vel ellentétben, a .......
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... muistuttaa ... suhteessa...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Voisin sanoa, että...
Azt mondanám, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Vaikuttaa siltä, että...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Mielestäni...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Omalta näkökantiltani katsoen...
Véleményem szerint ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Olen sitä mieltä, että...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Uskon, että..., sillä...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Kieltämättä..., mutta...
Hozzátéve ...., de ....
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Päinvastoin...
Ezzel ellentétben ....
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Toisaalta...
Másrészt viszont ....
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Toisaalta...
Másrészt ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Huolimatta...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Huolimatta siitä, että...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tudományosan/történelmileg ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Ohimennen...
Mellékesen....
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Lisäksi...
Továbbá ....
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň