polsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
W pełni się zgadzam z...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
....i...rożnią się pod względem...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
Powiedziałbym, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
Wydaje mi się, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
Moim zdaniem...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
Z mojego punktu widzenia...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
Jestem zdania, że...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
Wprawdzie..., ale...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
Przeciwnie, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
Z jednej strony...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
Z drugiej strony...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
Pomimo/Wbrew...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
Pomimo faktu, że...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
Nawiasem mówiąc, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
Ponadto...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň