korejsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
.....라고 말하고 싶습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
제 생각에는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
저의 관점에서는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
반대로, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
한편으로는 ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
다른 한편으로는 ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
... 에도 불구하고, ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
... 한 사실에도 불구하고,
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
부수적으로, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
게다가, ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň