francouzsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Je comprends son point de vue.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
Je suis entièrement d'accord que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
En opposition avec..., ...montre...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
..., par contraste avec..., est/sont...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
...et... diffèrent en termes de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
Le premier..., a contrario, le second...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
Je dirais que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
Il me semble que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
À mon sens...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
Selon mon point de vue...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
Je suis d'opinion que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
De l'avis général..., mais...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
Il va de soi que..., cependant...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
Au contraire, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
D'un coté...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
D'un autre côté...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
En dépit de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
En dépit du fait que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
À propos de...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
En outre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň