čínsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
一般来说,我同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
人们较倾向于同意...,因为...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
我能理解他/她的观点。
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Mi tute konsentas, ke...
我完全同意...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
我完全赞同...的观点。
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
总的来说,我不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
人们较倾向于不同意...,因为...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Mi tute malkonsentas, ke...
我强烈不同意...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
我坚决反对...的观点
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
就...方面,...和...相似/不同
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
En kontrasto al..., ...montras...
和...比,...表明...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...per kontrasto kun...estas...
对比...,...是...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...estas simila al... rilate...
在...方面,...和...是相似的
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
...kaj... malsamas en terminoj de...
在...方面,...和...不同
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
La unua..., kontraste, la dua...
第一...,与此对比,第二...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...和...的一个不同点是...,而...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Mi dirus, ke...
我想说的是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Ŝajnas al mi, ke...
对我来说,它像是...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Miaopinie…
在我看来...
Používá se při prezentování vlastního názoru
El mia vidpunkto...
我认为...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi estas de la opinio, ke...
我的观点是...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Estas mia kredo, ke... ĉar...
我相信...,因为...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
现在让我们分析/转到/研究...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Certe..., sed...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
...是对的,但是事实上...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Koncedita, ..., tamen...
诚然...,但是...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Kontraŭe, ...
相反...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Unuflanke...
一方面...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Aliflanke…
另一方面...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Malgraŭ…
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Malgraŭ la fakto ke...
尽管...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Science/Historie parolanta...
从科学/历史角度讲...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Parenteze...
附带说一句...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Krome...
此外...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň