švédsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Jag håller helt med om att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
I motsats till ..., ... visar ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
... till skillnad från ... är...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
... liknar ... när det gäller ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Jag skulle säga att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
För mig verkar det som att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Enligt min åsikt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Från min synpunkt sett ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Jag är av den uppfattningen att ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Visserligen ... men ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Tvärtom ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
Å ena sidan ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
Å andra sidan ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
Trots ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Trots att ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
För övrigt/Förresten ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Dessutom ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň