dánsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

一般来说,我同意...,因为...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
人们较倾向于同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
我能理解他/她的观点。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
我完全同意...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
我完全赞同...的观点。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

总的来说,我不同意...,因为...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
人们较倾向于不同意...,因为...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
我明白他的意思,但是完全不同意。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
我强烈不同意...
Jeg er stærkt uenig i at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
我坚决反对...的观点
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

就...方面,...和...相似/不同
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
和...比,...表明...
I modsætning til..., ...viser...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
对比...,...是...
...i modsætning til... er...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...是相似的
...er lig... i forbindelse med
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
在...方面,...和...不同
...og... er forskellige med hensyn til...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
第一...,与此对比,第二...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
...和...的一个不同点是...,而...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

我想说的是...
Jeg ville sige at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
对我来说,它像是...
For mig virker det som om at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
在我看来...
Efter min mening...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我认为...
Fra mit synspunkt...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我的观点是...
Jeg er af den mening at...
Používá se při prezentování vlastního názoru
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
我相信...,因为...
Det er min opfattelse at... fordi...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

现在让我们分析/转到/研究...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
...清楚了,让我们把注意力转到...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
诚然...,但是...
Indrømmet..., men...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
...是对的,但是事实上...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
诚然...,但是...
Selvom, ikke desto mindre...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
相反...
Derimod,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
一方面...
På den ene side...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
另一方面...
På den anden side...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
尽管...
På trods af...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
尽管...
Til trods for det faktum at...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
从科学/历史角度讲...
Videnskabeligt/historisk set...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
附带说一句...
I øvrigt...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
此外...
Endvidere...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň