španělsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En términos generales, coincido con X porque...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Comprendo su planteamiento...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Coincido totalmente en que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Respaldo completamente la idea de que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Difiero completamente en relación a...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En contraste con..., ... muestra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
... en contraste con... es/son...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... es similar a... en lo referente a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
... y... difieren en relación a...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Podría decir que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
A mi parecer...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
En mi opinión...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Desde mi punto de vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Soy de la opinión de que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
A mi parecer... debido a que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Es cierto que..., pero...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Por el contrario,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Por una parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Por otra parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
A pesar de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
A pesar de que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Cabe acotar...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Además,...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň