nizozemsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Ik zou zeggen dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Het lijkt mij dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Naar mijn mening ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Vanuit mijn standpunt ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Ik ben van mening dat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Toegegeven ..., maar ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Integendeel, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Enerzijds ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Anderzijds ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
Ondanks ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Ondanks het feit dat ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Bijkomend ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Bovendien ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň