korejsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
.....라고 말하고 싶습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
제 생각에는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
저의 관점에서는, ...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
반대로, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
한편으로는 ...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
다른 한편으로는 ...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
... 에도 불구하고, ...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
... 한 사실에도 불구하고,
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
부수적으로, ...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
게다가, ...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň