italsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
A differenza di..., ... mostra...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
In contrasto con..., .... è...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
... e... differiscono in termini di...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Si potrebbe dunque affermare che...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Secondo il mio punto di vista...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Da una prospettiva prettamente personale...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Sono dell'idea che...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Spostando l'attenzione verso...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Al contrario...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Da un lato...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Dall'altro...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
A dispetto di...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Nonostante si ritenga che...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Scientificamente/Storicamente...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
A tal proposito...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Inoltre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň