francouzsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Je comprends son point de vue.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Je suis entièrement d'accord que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En opposition avec..., ...montre...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
..., par contraste avec..., est/sont...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...et... diffèrent en termes de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
Le premier..., a contrario, le second...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Je dirais que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Il me semble que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
À mon sens...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Selon mon point de vue...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Je suis d'opinion que...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
De l'avis général..., mais...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Il va de soi que..., cependant...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Au contraire, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
D'un coté...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
D'un autre côté...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
En dépit de...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
En dépit du fait que...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
À propos de...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
En outre...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň