finsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... muistuttaa ... suhteessa...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Voisin sanoa, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Vaikuttaa siltä, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Mielestäni...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Olen sitä mieltä, että...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Uskon, että..., sillä...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Kieltämättä..., mutta...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Päinvastoin...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Toisaalta...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Toisaalta...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
Huolimatta...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Huolimatta siitä, että...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Ohimennen...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Lisäksi...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň