esperantsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Mi tute konsentas, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Mi tute malkonsentas, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
...per kontrasto kun...estas...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...estas simila al... rilate...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
La unua..., kontraste, la dua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Mi dirus, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
Ŝajnas al mi, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Miaopinie…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
El mia vidpunkto...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Mi estas de la opinio, ke...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Certe..., sed...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Koncedita, ..., tamen...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Kontraŭe, ...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
Unuflanke...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
Aliflanke…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
Malgraŭ…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Malgraŭ la fakto ke...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Science/Historie parolanta...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Parenteze...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Krome...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň