dánsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jeg er stærkt uenig i at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
...i modsætning til... er...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...er lig... i forbindelse med
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
...og... er forskellige med hensyn til...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
Jeg ville sige at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
For mig virker det som om at...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
Efter min mening...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
Fra mit synspunkt...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
Jeg er af den mening at...
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det er min opfattelse at... fordi...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Indrømmet..., men...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Selvom, ikke desto mindre...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
Derimod,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
På den ene side...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
På den anden side...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
På trods af...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Til trods for det faktum at...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Videnskabeligt/historisk set...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
I øvrigt...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Endvidere...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň