anglicky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Broadly speaking, I agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
One is very much inclined to agree with… because…
Pro souhlas s názorem někoho jiného
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
I can see his/her point.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
I entirely agree that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
One is very much inclined to disagree with… because…
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
I strongly disagree that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
Jsem zásadně proti myšlence, že...
I am firmly opposed to the idea that…
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
…and…are similar/different as regards to…
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
In contrast to…, …shows…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... na rozdíl od... je/jsou...
…by contrast with… is/are…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
…is similar to… in respect of…
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
... a... se liší, pokud jde o...
…and… differ in terms of...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
První... na rozdíl od druhého...
The first…, by contrast, the second…
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
One difference between… and… is that…, whereas…
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

Řekla bych, že...
I would say that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Zdá se mi, že...
It seems to me that…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
Podle mého názoru...
In my opinion…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Z mého pohledu...
From my point of view…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Jsem toho názoru, že...
I am of the opinion that…
Používá se při prezentování vlastního názoru
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
Podle mého přesvědčení je..., protože...
It is my belief that… because…
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Let us now analyze/turn to/examine…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Nelze popřít, že..., ale ...
Admittedly…, but…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
It is true that…, yet the fact remains that…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Nelze popřít, že..., nicméně...
Granted, …, nevertheless…
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Naopak/Naproti očekávání...
On the contrary, …
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
Na jedné straně...
On the one hand…
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
Na druhé straně...
On the other hand…
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
Navzdory...
In spite of…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Navzdory tomu, že...
Despite the fact that…
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifically/Historically speaking…
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Mimochodem...
Incidentally…
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Furthermore…
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň