rusky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků