rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků