portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků