nizozemsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků